GDPR

General Data Protection Regulation

Zásady spracovania osobných údajov firmou MHN s.r.o.

  Ochrana osobných údajov a vášho súkromia je pre našu spoločnosť veľmi dôležitá. Pri správe, spracovaní, uchovávaní a evidencii osobných údajov sa riadíme zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane osobných údajov").

  Poskytnutie vašich osobných údajov je vždy dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť u nás spravované a evidované na základe právneho dôvodu (zmluvný vzťah, fakturačné údaje a pod.) a/alebo na základe vami udeleného súhlasu, a to na účely ako je posielanie ponúk, informácie o službách emailom a spravovanie spoločnej komunikácie.

  Tento súhlas je kedykoľvek odvolateľný; Vašu žiadosť o odvolanie pošlite na e-mailovú adresu: mhn@mhn.sk alebo na adresu sídla spoločnosti: Rajecká 36, 821 07 Bratislava. Rovnako na týchto adresách môžete získať odpovede na vaše otázky. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 5 rokov. Po období 5 rokov budú údaje z našej databázy vymazané. V prípade, že spolupracujeme s tretími stranami (spracovanie účtovníctva, iné administratívne úkony) sú tieto tretie strany zmluvne viazané mlčanlivosťou.

  Milan Hagan
  konateľ

  Kompletné znenie

  Ak ste našim zákazníkom, odberateľom noviniek, alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje (na 99% sa tu jedná o meno, priezvisko, email). Sme zodpovední za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (nariadenie na ochranu osobných údajov).
  konateľ

  Kto je správca?

  MHN s.r.o., IČO : 46 439 919, Rajecká 36, 821 07 Bratislava,
  Prevádzkujeme webovú stránku www.mhn.sk. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, t.j. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberáme prípadne ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovávaním budú pomáhať.

  Kontaktné údaje

  Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovávania obrátiť, môžete nás kontaktovať na tel. čísle 0903 209 143, alebo na e-mail: mhn@mhn.sk.

  Prehlasujeme

  Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

  - budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnení zmluvy, zákonnej povinnosti, alebo udeleného súhlasu,

  - plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov,

  - umožníme a budeme vás podporovať pri uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

  Rozsah osobných údajov a účely spracovania

  Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

  Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

  Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa fakturačná a dodacia, telefónne číslo, e-mail nevyhnutne potrebujeme pre plnenie zmluvy (odoslanie tovaru, zaslanie potvrdenia o objednávke, komunikácia s vami ohľadom objednávky). V kontaktných formulároch potrebujeme tel. číslo a e-mail na spätné kontaktovanie potenciálneho zákazníka.

  Vedenie účtovníctva

  Ak ste zákazník, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

  Marketing - zasielanie e-mailov, SMS, online chat

  Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte na webe a v e-maili, kedy najčastejšie otvárate e-maily využívame za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení. Ak ste našim zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky. Ak nie ste našim zákazníkom, posielame vám správy iba na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od jeho udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacej odpovede v každom zaslanom e-maili.

  Pokročilý marketing na základe súhlasu

  Iba na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb, alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Ten je samozrejme možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov. Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu behu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu na ich uchovávanie, alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

  Cookies

  Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

  Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

  Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupni technologického rozvoja. Chránime ich, ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré bránia zneužitiu, poškodeniu, alebo zničeniu vašich osobných údajov.

  Predanie osobných údajov tretím osobám

  K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci.

  Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služieb a aplikácií spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako my a na dané spracovanie sa špecializujú.

  Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem:
  Google
  Facebook

  Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie, alebo sprostredkovateľov pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takom prípade pri výbere budeme na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

  Predávanie dát mimo Európsku úniu

  Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú odpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

  Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

  Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

  Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 10 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

  Ak sa u vás niečo zmení alebo zistíte, že vaše osobné údaje sú neaktuálne, alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

  Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že ich spracovávame nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať, alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

  Obmedziť môžete rozsah osobných údajov, alebo účel spracovania. (Napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení).

  Právo na prenositeľnosť. Ak by ste chceli svoje osobné údaje zobrať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie pošleme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 10 dní.

  Právo na výmaz (byť zabudnutý). Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete želať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje z nášho systému aj zo systémov všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 10 dní.

  V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady v lehote stanovenej zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail.

  Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak budete najprv o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenia napraviť.

  Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení. E-maily s inšpiráciou, článkami, či produktami a službami vám zasielame, ak ste náš zákazník na základe oprávneného záujmu.

  Ak zákazníkom ešte nie ste, posielame vám ich iba na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov kliknutím na odhlasovací odkaz v každom zaslanom e-maili.

  Mlčanlivosť

  Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

  Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25. 5. 2018 a nahrádzajú predchádzajúcu ochranu osobných údajov.